Lukeoppgave - Sett 1

Oppgavene har «luker» der det mangler noe.
Velg riktig alternativ.

Oppgavene skal være på B1-nivå.

Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt Oljefondet, ble opprettet i 1990 som et finanspolitisk instrument for å sikre langsiktige -1- ved bruk av statens petroleumsinntekter. Midlene skal plasseres i utlandet.

Fondet passerte i oktober 2019 en markedsverdi på 10 000 milliarder kroner. Siden 2012 er fondet verdens største statseide fond.

SPU -2- sammen med Statens pensjonsfond Norge (Folketrygdfondet) Statens pensjonsfond.

Fondet forvaltes av Norges Bank Investment Management (NBIM) på vegne -3- Finansdepartementet. Navnet «Oljefondet» brukes av og til i aviser og debatter om forvaltningsorganisasjonen.

.

 

Fondets inntekter er statens netto kontantstrøm fra petroleumsvirksomheten og avkastningen av fondets formue. Fondets utgifter består av en årlig overføring til statskassen som tilsvarer bruken av petroleumsinntekter over statsbudsjettet, -4- dekning av det oljekorrigerte underskuddet.

.

 

Det ble tidlig et sentralt -5- i norsk petroleumspolitikk at inntekter fra olje- og gassvirksomheten skulle brukes i et forsiktig tempo for ikke å skape ubalanse i norsk økonomi. Sentrale embetsmenn så allerede i 1970-årene for seg at denne politikken i fremtiden kunne bety at deler av statens inntekter ble investert i utlandet.

.

 

Det såkalte Tempoutvalget, under ledelse av visesentralbanksjef Hermod Skånland, foreslo i 1983 å -6- utbyggingstempoet til næringen og i stedet gå over til å fastsette langsiktige retningslinjer for bruk av petroleumsinntektene uavhengig av aktiviteten på sokkelen. For å få til dette, burde myndighetene, ifølge utvalget, opprette et «bufferfond» i Norges Bank. Det ville gjøre bruken av petroleumsinntekter, og dermed den generelle finanspolitikken, mindre sårbar for svingninger -7- oljeprisen. Som en oppfølging av Tempoutvalgets råd ble Statens petroleumsfond opprettet -8- lov av 22. juni 1990.

.

Thomassen, Eivind. (2019, 21. desember). Statens pensjonsfond utland. I Store norske leksikon. Hentet 5. april 2020 fra https://snl.no/Statens_pensjonsfond_utland